Birgit Lydia Gittel
(geb. Strzeletzki)


Lebenslauf